KSAN deltar på RFMA:s konferens om Äldre och alkohol den 12 maj

På inbjudan av Region Jämtland Härjedalen medverkar KSAN:s Verksamhetsutvecklare Britt Fredenman på RFMA/ Stiftelsen mot alkohol-och narkotikamissbruks digitala konferens ”Äldre och alkohol”, kl: 09.00-16.00 den 12 maj.

KSAN ingår i arbetsgruppen med Region Jämtland Härjedalen och FMD/ Folkrörelser mot droger och Mobilisering mot droger. Arbetsgruppen deltar på konferensen för fortsatt utveckling av arbetet äldre och alkohol.

KSAN och Region Jämtland Härjedalen har ett mångårigt samarbete med implementering av KSAN:s kunskapskoncept ”Farmor på fyllan”-framtidens utmaning för det hälsofrämjande arbetet. Fokusområde är den ökade hälsorisken för äldre kvinnor med en kombinerad alkohol och läkemedelskonsumtion. Spridningskonferensen Äldre och alkohol - en framtida utmaning, den 27 januari genererade till en ökad kunskap i ämnet för Region Jämtland Härjedalens 8 kommuner Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund. Spridningskonferensen hade 300–400 deltagare. Länet ska ha en utbildning om äldres hälsa och inkluderar KSAN:s ”Farmor på fyllan” till de 8 länens personal inom bl.a äldreomsorg, biståndshandläggare sköterskor m.fl. Utbildningen kommer nå ca 1800 av de 8 kommunernas personal.

RFMA:s konferens om Äldre och alkohol
”Äldres alkoholkonsumtion uppmärksammas oftast inte i hälso-och sjukvården.
Dessutom brister samarbetet inom socialtjänsten mellan de som arbetar med
missbruk respektive äldreomsorg brister dessutom i många kommuner”

Program:
Inledning: Gunborg Brännström, ordförande.

Kunskap och myndigheternas ansvar:
Alkoholens hälsomässiga och sociala effekter på äldre – översikt av svensk och internationell forskning.
Sven Andreasson, professor i socialmedicin.

Äldre med psykisk ohälsa och substansberoende.
Susanne Rolfner Suvanto, tidigare utredare av nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.

Vilket ansvar har myndigheterna, vilka regler bör finnas och hur borde samverkan fungera?
Anders Printz. Regeringens särskilda utredare.

Psykisk hälsa och beroende - vad kan vårdcentralen göra?
Mikael Wibom, medicinsk rådgivare, processledare riktade hälsosamtal, Region Skåne.

Äldre hemtjänstmottagare med missbruksproblem – förekomst, erfarenheter och
svårigheter
Håkan Jönsson, professor och Tove Harnett, universitetslektor, Socialhögskolan i Lund.

”En ny grupp missbrukare eller en ny fråga för äldreomsorgen?” – en rapport från
FoU Nordväst.
Katarina Piuva, Stockholms universitet.

Bemötande, policies och arbetssätt – några exempel:
Hur arbetar vi med Trygg och säker rutin hemma i Bergs kommun – ett sätt att fånga upp risk/missbruk i tidigt skede.
Fredrika Steen och Linda Toveskär, biståndshandläggare i Bergs kommun och Sara
Stålhand, sjuksköterska, Hälsocentralen i Svenstavik.

Samverkan mellan beroendeenheten och avdelningen för
äldreomsorg i Täby kommun – äldre med hög alkoholkonsumtion och/eller missbruksproblematik.
Malin Elwinger, enhetschef. Täby kommun.

Bemötande, samspel och förhållningssätt – några praktiska fall.
Agneta Björck, sjuksköterska Björkhälsan.

Vad händer när man börjar arbeta teambaserat och samordnat –självbestämmande eller tydlighet?
Åsa Swan, konsult i verksamhetsutveckling och samtalsterapeut.

Föreläsarnas presentationer kommer att läggas upp på RFMA:s hemsida imorgon fredagen den 13 maj.

logotyp RFMA hemsida liggande

Verksamhetsutvecklare Britt Fredenman

Forskning, drogmissbruk som ung ofta bestående

"ANN ARBOR, MICHIGAN Allvarliga drogproblem i unga år består ofta i vuxen ålder. Det är slutsatserna i en 32 år lång uppföljning av amerikanska high school-elever."

"Vilka är de långsiktiga och följderna av drogmissbruk från tonåren till vuxen ålder? Den frågan har ett forskarlag från University of Michigan i Ann Arbor sökt svaret på. De har följt 5 317 elever (drygt hälften flickor 51,2 proc.) som går sista året på high school, alltså är cirka 18 år gamla, fram till de fyllt 50. Sålunda en undersökningsperiod på 32 år. Studien började 1976 med ett slumpvist urval elever från avgångsklasser under elva år."

Läs mer i Drugnews artikel

bild drugnews logo

Verksamhetsutvecklare Britt Fredenman

KSAN samarrangerar seminarium om kvinnor i beroende i Eskilstuna den 18 maj

KSAN lyfter behov av jämställd vård för kvinnor med substansberoende i ett gemensamt seminarium med Eskilstuna kommun, Forum Jämställdhet och Sveriges Kvinnolobby den 18 maj.

Seminariet är en del av konferensen "Ingen trygghet utan jämställdhet". Lotten Sunna, grundare av #utanskyddsnät och styrelseledamot i KSAN deltar i debatten.

Kvinnor i beroende lever ofta i stor utsatthet, bär på erfarenheter av mäns våld samtidigt som kvinnornas hälsa och behov av vård nedprioriteras. Hur ser vi till att samhällets insatser möter deras olika behov? Och hur integreras jämställdhet i den nationella ANDTS-strategin?

Seminarie "Glöm inte bort kvinnorna i arbetet för ett narkotikafritt samhälle" kl: 11.15-12.15.

Medverkande:
Tobias Lundin Gerdås
Statssekreterare Socialdepartementet.

Lotten Sunna
Grundare #utanskyddsnät.

Malin Nilsson
Projektledare Eskilstuna kommun.

Pernilla Börjesson
Enhetschef Länsstyrelsen Västmanland.

Johanna Eriksson
Länsstyrelsen Västmanlands län

Moderator:
Lisa Bjurwald
Journalist och författare.

Eskilstuna kommun är värd för konferensen som arrangeras på Elite Stadshotellet. Samlingen vänder sig till dig som arbetar med eller ansvarar för trygghetsfrågor och jämställdhetsfrågor i en offentlig, privat eller ideell organisation. Dagen inleds med ett frukostmingel kl. 09.00 arrangerat av Eskilstuna kommun.

Programmet börjar 10.00 och slutar 16.00.

Anmäl dig här

Forum jamstalldhet logo turkos

Verksamhetsutvecklare Britt Fredenman

Förebygg.nu, dokumentation från 3–4 november 2021

KSAN är samarbetspartner till konferensen Förebygg.nu.

KSAN:s film ”Se mig” visades två gånger under konferensen.

För opinionsbildning togs det fram en kortfilm, "Se mig", för att nå ut till allmänheten och beslutsfattare och berätta om de akuta behoven av insatser och skydd för barn under 2020. Barnen är anhöriga i risk- och missbruksmiljöer och lider av våldsutsatthet, sexuella övergrepp och mycket annat i denna pandemi. Med stöd av statsbidrag från Socialstyrelsen för att motverka effekter av Covid-19 har KSAN tagit fram kortfilmen ”Se mig” i samarbete med skådespelerskan Vibeke Nielsen, ”Teater till Dig” och Bjarne Dahlin, Dahlin Studios. Filmen "Se mig" är på 11 minuter och berättar om ungas utsatthet, ensamhet och upplevelser under pandemin, Barnkonventionen och barnens behov av att bli sedda. Filmen kan användas som samtalsöppnare och i opinionsbildande syfte.

Förebygg.nu sprider kunskap och reflektion kring det ANDTS-förebyggande arbetet. Under 20 år har konferensen samlat deltagare från myndigheter, kommuner och organisationer med intresse för drogförebyggande arbete. Förebygg.nu har under åren kommit att bli en högt uppskattad mötesplats för alla som arbetar med eller är intresserade av prevention eller främjande verksamhet, både lokalt, regionalt och nationellt. Det är en regional konferens med nationella perspektiv som lyfter nya forskningsrön och goda exempel.

Förebygg.nu, dokumentation från 2021.

Forebyggnu 21

Verksamhetsutvecklare Britt Fredenman

KSAN belyste kvinnoperspektivet på NordAN/ Nordic Alcohol and Drug Policy Network:s nätverksmöte

Verksamhetsutvecklare Britt Fredenman representerade KSAN/WOCAD som är medlemsorganisation hos NordAN och lyfte kvinnoperspektivet i frågor kring drogstrategier, utsatthet i missbruksfrågor samt behovet av riktad genderspecifik drogprevention för flickor och kvinnor. Dagens nätverksmöte var via Zoom.

Arrangör:
Lauri Beekmann, Executive Director, NordAN/ Nordic Alcohol and Drug Policy Network.

Moderator:
Peter Moilanen, Chef för Narkotikapolitiskt centrum, Sverige.

Talare:
Ain Peil
Adviser in Public Order and Criminal Policy Department at Estonian Ministry of Interior.
Presenterade Estonias framtida narkotikastrategi.

Stig Erik Sørheim
Head of the International Department of Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan, Norge
Presenterade den senaste utvecklingen inom Norsk narkotikapolitik.

Staffan Hübinette
Lärare, Författare, Senior Rådgivare vid Narcotics Policy Center, Sverige.
Presenterade situationen i Europa gällande cannabisindustrin och legalisering.

NordAN planerar att sammankalla till ytterligare ett nätverksmöte längre fram under 2022.

Verksamhetsutvecklare Britt Fredenman